Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Yapım Ekleri
Yapım Ekleri

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. İsim Yapan Yapım Ekleri
 • a. İSİMDEN İSİN YAPAN EKLER
 • -lİk
 • -cE
 • -cİ
 • -lİ
 • -sİz
 • -ki
 • -tİ
 • Diğer ekler:
 • b. FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER
 • Mastar ekleri:-mEk
 • -mE
 • -İş
 • -En:
 • -Esİ
 • -mEz
 • -°r
 • -dİk
 • -EcEk
 • -mİş
 • Diğer ekler:
 • 2. Fiil Yapan Yapım Ekleri
 • a. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER
 • -lE
 • -El
 • -l
 • -E
 • -°r
 • -dE
 • -msE
 • -sE
 • -lEş
 • -lEn
 • b. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER
 • -t
 • -°r
 • -Dİr
 • -l
 • -n
 • -ElE
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir.

  Nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır:
  Gel-(-mek,-dim, -miş...)
  Baba(-m, -lar, -dan)

  Birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. Bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır:

  baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı
  sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi
  göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük...

  Yapım ekleri isim ve fiil köklerine gelerek yeni isimler ve filler türetirler. bu ekler kökten hemen sonra gelirler. Çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir:

  bil-gi-ler, bil-dir-di;
  göz-le-meliyim, göz-lük-ten...

  Bu türemiş kelimelerden de tekrar yeni kelimeler türetilebilir:

  bil-gi-li,bil-dir-i
  göz-lük-çü, göz-lük-çü-lük...

  Bu bakımdan yapım eklerini iki başlık altında inceleyebiliriz:
  İsim yapan yapım ekleri: İsimden isim yapan ekler ve Fiilden isim yapan ekler
  Fiil yapan yapım ekleri: İsimden fiil yapan ekler ve Fiilden fiil yapan ekler

  1. İsim Yapan Yapım Ekleri


  İsim veya fiil kök ve gövdelerinden yeni isimler türeten eklerdir. Türkçemizde sıkça kullanılan yapım ekleri şunlardır:

  a. İSİMDEN İSİN YAPAN EKLER  -lİk


  Yer isimleri yapar: kömürlük, kitaplık, tuzluk, odunluk, ağaçlık, zeytinlik, çöplük...
  Alet ve araç isimleri yapar: başlık, kulaklık, gecelik, gözlük, önlük...
  Topluluk isimleri yapar: gençlik, insanlık, Türklük...
  Soyut isimler yapar: gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik...
  Sınırlama, ayırma, ölçü tahsis anlamı taşıyan isimler yapar: bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, hediyelik, ömürlük, haftalık, aylık...
  Sıfatlara gelerek durum bildiren isimler yapar: iyilik, güzellik, küçüklük...
  Meslek isimleri yapar: öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik...
  Bu ekle türetilen ekler sıfat olarak da kullanılabilirler. İsimle sıfat arasında tür farkı olduğu için bu yönde soru sorulabilir:

  kışlıklar, kışlık odun;
  günlüğüm, günlük masraf;
  elbiselikler, elbiselik kumaş;
  turşuluklar, turşuluk biber;
  kiralıktan, kiralık daireden,
  satılıklar, satılık arsalar...

  -cE


  Dil isimleri yapar: Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça..
  Yer isimleri yapar: Çatalca, Yenice, Çamlıca, Taşlıca, Ilıca...
  Hayvan ve bitki isimleri yapar: delice, karaca, kokarca, yumuşakça...

  -cİ


  İsim, sıfat, zarf türetir:sanatçı, kiracı, inşaatçı, yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, tiyatrocu, kemancı...
  gazeteci çocuk, şakacı insan...
  akılcı (davranmak), Atatürkçü (geçinmek)

  -lİ


  Soyut ve somut isimler ve sıfat türetir. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz.
  Kişinin nereli olduğunu bildirir: Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli...
  Bir şeyin içinde daha çok ne bulunduğunu bildirir: Tuzlu, şekerli, acılı, tozlu...
  Soy, devlet bildirir: Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu...
  Durum (medenî hâl) bildirir: Sözlü, evli, nişanlı...
  Renk bildirir; ikileme kurar: Mavili, yeşilli, kırmızılı, allı yeşilli, sarılı kırmızılı...
  Kişinin sahip olduğu özelliği bildirir: Bilgili, tecrübeli, akıllı, görgülü, saygılı, kültürlü, akıllı uslu...

  Diğerleri: Gönüllüler, gönüllü (kişiler)...İrili ufaklı, kadınlı erkekli...

  -sİz


  -li ekinin olumsuzunu yapar. Ama -li ekini almış her kelimenin -siz ile olumsuzu yapılmaz:
  akıllı X akılsız doğru
  bilgili X bilgisiz doğru
  nişanlı X nişansız yanlış
  köylü X köysüz yanlış
  mavili X mavisiz yanlış

  İsim, sıfat ve zarf türetir: Korkusuz (çocuk), akılsız, susuz (topraklar), tatsız, güçsüzler, ölümsüz, eşsiz, yersiz yurtsuz (kaldım), kimsesiz, tarafsız (davranmalı)...

  -ki


  Zaman ve yer bildiren kelimelerden sıfat yapar. Bu sıfatlar isimleşebilir. -ki ve -kü şekillerinde kullanılır.

  bugünkü (maç), akşamki (fırtına), geceki (soğuk), bugünkünü, yarınkinden...

  Yer bildiren kelimelerde -de hâl ekiyle birlikte kullanılır:Aşağıdaki (sorular), aşağıdakiler, sınıftaki (öğrenciler), sınıftakiler, raftaki (eşyalar), yuvadaki (yavrular)...

  -tİ


  Yansımalardan isim türetir : çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

  Diğer ekler:


  -e: göze (kaynak)...
  -Cİl: etçil, otçul, insancıl, evcil, bencil, ölümcül...
  -Daş: vatandaş, yurttaş, gönüldaş, anlamdaş, meslektaş...
  -gil: Aligil, Yaşargil, ancamgil...
  -leyin: geceleyin, akşamleyin, sabahleyin, gündüzleyin...
  -ncİ: birinci, üçüncü, sonuncu...
  -Er: üçer, beşer, yedişer, dörder, altışar...
  -Cİk: gelincik, kızılcık, elmacık, kulakçık, karıncık...

  b. FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER


  Fiil kök ve gövdelerinden isim türetirler.

  Mastar ekleri:-mEk


  Bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Fillerin isimlerini türetir. Bu yüzden bu eklere isim-fiil (mastar) eki; bu kelimelere de isim-fiil (mastar) denir.

  gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak...

  Bu ek kalıplaşarak kalıcı nesne isimleri de türetebilir; bunlar isim-fiil değil, doğrudan isimdirler:

  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak

  -mE


  -mEk eki gibidir. Ama -mEk kullanılan her yerde -mE kullanılamaz. Bu ek de bütün fiil kök ve gövdelerine gelerek; onlardan fiil ismi türetir (isim-fiil yapar):

  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma...

  Bu ek de -mEk gibi kalıcı nesne isimleri yapar: Asma (yaprağı), bölme (işlemi), danışma (memuru), dondurma (külâhı), kavurma, işletme, bağlama (:saz)...

  Bu ek niteleme sıfatı da türetir: Karma (liste), süzme (yoğurt), yazma (eser), saçma (bir fikir), yapma (çiçek), asma (köprü), asma (kat)...

  -İş


  Bu da mastar ekidir. Diğerleri gibi bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Kalıcı nesne isimleri yapabilir:

  Gülün açılış-ını seyret.
  Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.
  Adam oturuş-undan bellidir.
  seziş, biliş, alış, veriş, anlayış...

  Kalıcı nesne isimleri:
  Bu görüşü benimsemedim.
  Bir buluş yapmış ki sorma
  Alış verişe çıkacağız.
  Sende hiç anlayış yok mu?...
  Çıkış ne taraftaydı?

  Sıfat-fiil ekleri:Sıfat-fiil ekleri de mastar ekleri gibi fiilden isim ve sıfat yapan işlek eklerdir:

  -En:


  Fiili yapanı, edeni bildirir. İsim ve sıfat yapar:

  Gülen, bakan, gelen, giden, gezen, yazan, bozan, çalışan, kazanan...

  -Esİ


  Sıfat ve isim yapar:

  Ölesi-m gelir,
  Yok olası adam, kırılası eller
  Öpülesi, geberesi, ölesi, bakılası...

  -mEz


  Olumsuzluk bildirir. -°r'nin olumsuzunu yapar, ama her zaman değil:

  Çıkmaz sokak, olmaz iş, yaramaz çocuk, bilinmez yerler...
  Yılmaz, korkmaz, çıkmaz...
  Ne geçmez zamanmış!

  -°r


  İsim ve sıfat yapar:
  Okur yazar, yazar kasa, bilir kişi, gelir gider, keser, güler yüz...

  -dİk


  İsim ve sıfat yapar: Tanıdıklar, tanıdık kişiler, olmadık iş, beklenmedik bir anda, sevin-diğ-imiz...

  -EcEk


  İsim ve sıfat yapar: alacak(lı), yakacak, yiyecek, giyecek, içecek(lerimiz), gelecek zaman, içecek su, akacak kan, gelecek(ten haber ver-), olacak iş mi?...

  -mİş


  İsim ve sıfat yapar: Geçmiş, çok bilmiş, okumuş çocuk, dolmuş, yemiş...

  Diğer ekler:


  -İm
  Eklendiği fiille ilgili hâl, durum, iş ifade eder. O işle ilgili, o işten doğan varlık, eşya, yer isimleri yapar.

  Alım, satım, atım, yatırım, seçim, ölüm, yıkım, verim, biçim, giyim, kuşam, takım, kavram, üretim, bölüm, çözüm, uyum, çekim, (bir) yudum (su) ...

  -Gİ
  Fiilin bildirdiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşılayan isimler yapar:

  Sevgi, saygı, görgü, bilgi, duygu, örgü, sergi, vergi, övgü, algı, tutku, uyku, biçki, baskı, içki, atkı, keski...

  -Gİn
  Anlama büyüme ve aşırılık katar; yapanı, olanı bildirir; yapılan nesneyi veya işi karşılar. Sıfat, isim ve zarf türetir:

  Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün...

  Keskin sirke, olgun davrandı, soygun yapılmadı...


  İsim ve sıfat türetir:

  Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı...

  Korkunun ecele faydası yok.
  Doğuyu, batıyı karıştırdık.
  Ölü balıklar suyun yüzündeydi.
  Yurdun batı tarafı soğuyacak.

  -İcİ
  Çokluk, aşırılık, devamlılık bildirir; -En sıfat-fiil eki gibi failin niteliğini bildirir. Sıfat, isim ve zarf yapar:

  Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci...

  Eskiden iyi yüzücü imiş.
  Okuyucu sayısı günden güne artıyor.
  Bunlar üzücü hareketler.
  Satıcı kadınlar dolaşıyorlar.
  Pek yırtıcı görünüyor/davranıyor.

  -k
  Fiilde bildirilen harekete uğramış olan veya o hareketten ortaya çıkmış nesneleri karşılayan isimler yapar; bunlar sıfat ve zarf olarak da kullanılır:

  Açık kapı, çürük diş, karışık işler,
  hava soğuk,
  açık konuşur,
  bölük toplandı...

  -kEn
  İsim ve sıfat yapar:

  Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan...

  -: kızartı, karartı, bağırtı...
  -Ek: konak, durak, yatak, dönek, ürkek, korkak, bıçak...
  -ç: inanç, sevinç, usanç...
  -ntI: alıntı, akıntı, söylenti, toplantı, yaşantı, sarsıntı
  -e: dize, süre

  2. Fiil Yapan Yapım Ekleri


  Bu ekler isim ve fiil kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:

  göz>göz-le(mek)
  bilgi->bilgi-len(mek)-dir(mek)
  sev->sev-dir(mek)
  bildir->bildir-il(mek)

  Fiil yapan ekler, isime veya fiile getirilişine göre ikiyte ayrılır: İsimden fil yapan ekler, Fiilden isin yapan ekler

  a. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER


  Bu ekler isim kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:

  isim-len-dir-
  ad-lan-dır
  iki-le-
  durgun-laş-

  En çok kullanılan isimden fiil yapan ekler şunlardır:

  -lE


  Çok kullanışlı bir ektir. Birçok isimden fiil yapabilir:

  Baş-la-, suç-la, su-la, taş-la-, av-la-, kış-la-, çın-la-, in-le-, ter-le-, gece-le-, hafif-le-, karış-la-, kurşun-la-, perçin-le-, yuvar-la-...

  -El


  Genellikle sıfatlardan fiil yapar: Çoğ-al-, dar-al-, az-al-, boş-al-, düz-el-, dik-el-...

  -l


  Bazı sıfatlardan oluş filleri yapar: Kısa-l-, doğru-l-, sivri-l-, duru-l-, ince-l-...

  -E


  Fazla işlek değildir: Yaş-a-, kan-a-, boş-a-, tün-e-, oy(u)n-a-...

  -°r


  Daha çok renk isimlerinden sonra gelir: Kara-r-, yaş-ar-, boz-ar-, ağ(k)-ar-, sar(ı)-ar-, mor-ar-...

  -dE


  Yansımalara getirilir: Çıtır-da-, şırıl-da-, horul-da-, fısıl-da-, gürül-de-...

  -msE


  Fazla işlek değildir: Az-ı-msa-, küçü-mse-, ben-i-mse-, öz-ü-mse-, kötü-mse-...

  -sE


  Fazla işlek değildir: su-sa-, garip-se-, önem-se-, mühim-se-...

  -lEş


  Bazı isimlere getirilir: Sert-leş-, taş-laş-, kötü-leş-, iyi-leş-, katı-laş-, sağlam-laş-...

  -lEn


  Bir şeye sonradan sahip olma anlamı katar: Ev-len-, can-lan-, hoş-lan-, us-lan-, iç-len-, dert-len-...

  b. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER


  Fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiil gövdesi türeten eklerdir:

  -t


  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişliliğini artırır (ettirgen yapar). Genellikle ünlüyle biten fiillere gelir:

  Yürü-t-, acı-t-, ak-ı-t-, oku-t-, anla-t-, ağla-t-, ara-t-, kızar-t-...

  -°r


  Çatı ekidir. "-t" ile aynı görevdedir; oldurganlık ve ettirgenlik görevi vardır. genellikle ünsüzle biten fiillere gelir:

  Çık-a-r-, kop-a-r-, kaç-ı-r-, uç-u-r-, bat-ı-r-, düş-ü-r-, iç-i-r-...

  -Dİr


  Çatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişlilik derecesini artırır (ettirgen yapar):

  Yaz-dır-, sor-dur-, aç-tır-, çiz-dir-, sök-tür-, as-tır-, koş-tur-...

  -l


  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiil yapar: At-ı-l-, soy-u-l-, yaz-ı-l, çiz-i-l-, ay(ı)r-ı-l-, gid-i-l-...

  -n


  Çatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiiller yapar:

  Başla-n-, tara-n-, yıka-n-, bil-i-n-, sil-i-n-, sür-ü-n-, taşı-n-, al-ı-n-...


  Çatı ekidir; işteş fiil yapar: Döv-ü-ş-, at-ı-ş-, tart-ı-ş-, gör-ü-ş-, uç-u-ş-, bekle-ş-, it-i-ş-, selâmla-ş-...

  -ElE


  Devamlılık, anlatılan işin art arda yapıldığını bildirir: Kov-ala-, it-ele-, silk-ele-, dur-ala-, tep-ele-...